Nieuwsbrief 2009/1
NIEUWE REGLEMENTERING VASTZETTING LADING

Op 1 september 2009 treden artikels 1, 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 tot wijziging van de wegcode (K.B. 1 december 1975) in werking. Dit houdt in dat tussen de artikels van de wegcode betreffende de lading van voertuigen er een artikel 45bis zal worden toegevoegd. Ten gevolge hiervan komen er in hoofde van de bestuurders van voertuigen van de zogenaamde ‘groep C’, zijnde de voertuigen van categorie C, C+E, C1 en C1+E, een aantal verplichtingen bij.

Zo zal de bestuurder zich er, door middel van een visuele controle, moeten van vergewissen dat alle loshangende delen van het voertuig zoals dekzeilen, laadkleppen, laaddeuren, etc. goed vast zitten aan het voertuig; dat de lading op geen enkele manier hinder kan veroorzaken; en dat het zwaartepunt van de lading gecentreerd wordt.

Voor de verankering van de goederen kunnen alleen speciaal daartoe voorziene ladingsverzekeringssystemen gebruikt worden.

Deze verplichting lijkt de stelling van het CMR-verdrag te bevestigen, namelijk dat de vervoerder aansprakelijk is voor een slechte stuwing of vastzetting van de vervoerde goederen.

Voorts moeten de goederen zodanig vastgemaakt zijn dat ze bestand zijn tegen krachten van 0,8G aan de voorkant, en van 0,5G aan de zij-en achterkant.

Niet alleen de vervoerder vindt in deze nieuwe bepaling van de wegcode een bijkomende verplichting. Overeenkomstig hetgeen reeds bepaald werd in de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, dient de verlader/verpakker een afdoende verpakking van de goederen te garanderen. Het nieuwe artikel van de wegcode stelt zelfs uitdrukkelijk dat indien de initiële verpakking niet deugd, er in een bijkomende verpakking voorzien moet worden.

Zoals reeds aangegeven zijn deze zogenaamde nieuwe verplichtingen niet echt nieuwe verplichtingen. Ofwel konden ze worden afgeleid uit het CMR-verdrag, ofwel uit de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (meer bepaald artikel 37). Nieuw is wel dat deze verplichtingen thans strafrechtelijk door de wegcode gesanctioneerd worden. Ze maken zelfs een overtreding van de derde graad uit. Voorzichtigheid geboden dus…

Tenslotte dient nog opgemerkt dat deze bepaling niet van toepassing is op (samenstellen van) voertuigen van kermiskramers die eigen zijn aan dit beroep.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.