Nieuwsbrief 2009/2
MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVER NU OOK BIJ PERSONENVERVOER OVER DE WEG

Net zoals artikel 37 van de Wet van 3 mei 1999 betreffende goederenvervoer over de weg de opdrachtgever (e.a.) van het vervoer mede aansprakelijk heeft gesteld voor overtredingen en wanbedrijven begaan door de vervoerder, wordt een gelijkaardige bepaling thans ingevoegd in de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer over de weg.

In artikel 37 van de Wet van 3 mei 1999 betreft het mede-aansprakelijkheid ingeval de opdrachtgever zich niet heeft vergewist dat de vervoerder de vereiste vervoersvergunning voor het voertuig bezit en dat de vrachtbrief werd opgesteld of wanneer de opdrachtgever instructies zou hebben gegeven tot het overlader van het voertuig, het niet naleven van de bepalingen betreffende de veiligheid van de lading, het niet respecteren van de rijen rusttijden of instructie zou hebben gegeven tot het overtreden van de maximum snelheid.

Het nieuwe artikel 30bus dat bij artikel 2 van de Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen in de hierboven vermelde besluitwet van 1946 wordt ingevoegd, houdt een soortgelijke medeaansprakelijkheid in. In toepassing van dit artikel wordt de opdrachtgever op dezelfde manier bestraft als de vervoerder.

Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een professionele en niet-professionele vervoerder.

Beiden zijn samen met de vervoerder aansprakelijk indien zij instructies hebben gegeven om meer passagiers aan boord te nemen dan toegelaten, om een snelheidsovertreding te begaan of om een inbreuk te plegen op de rij – en rusttijden.

Daarentegen is enkel de professionele vervoerder gehouden zich er voorafgaand van te vergewissen dat de vervoerder over de vereiste vergunning beschikt en is deze op dezelfde manier aansprakelijk als de vervoerder indien deze een vervoer tegen ongeoorloofde lage prijs heeft uigevoerd. Onder ‘ongeoorloofde lage prijs’ wordt begrepen een prijs die onmogelijk welbepaalde kosten dekt.

Dit artikel kwam er nadat herhaaldelijk werd vastgesteld dat ongevallen met bussen, met meestal zware gevolgen, veroorzaakt werden doordat er meer passagiers vervoerd werden dan toegelaten of door een snelheidsovertreding of overtreding op de bepalingen inzake rij – en rusttijden, terwijl diegene die de vervoerder dermate onder druk zette tot het plegen van deze inbreuken, eigenlijk buiten schot bleef.

Met dit nieuwe artikel lijkt dit hiaat opgelost te zijn, al zal het in de praktijk waarschijnlijk wel moeilijk zijn de betrokkenheid van de opdrachtgever effectief te laten vaststellen daar veel instructiesAlgemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.