Nieuwsbrief 2009/3
GEWIJZIGDE CABOTAGEREGELS IN BELGIË

Sinds 20 augustus 2009 heeft België de reglementering inzake cabotagevervoer over de weg gewijzigd (Koninklijk Besluit 10 augustus 2009).

Onder cabotagevervoer wordt begrepen een vervoer met begin – en eindpunt in België dat wordt uitgevoerd door een vervoerder die zijn zetel in een andere land heeft dan het land waar het vervoer uitgevoerd wordt.

Dergelijk vervoer werd tot voor kort eerder argwanend bekeken en dit vanuit een zogenaamd protectionistisch oogpunt. In het kader van de eenmaking van de Europese markt was dergelijke protectionistische houding niet langer houdbaar.

Sinds het Koninklijk Besluit van 10augustus 2009 is daar enigszins verandering in gekomen. Door dit K.B. wordt het namelijk mogelijk voor de communautaire vervoerder (behoudens die met zetel in Roemenië en Bulgarije) om in België binnenlandse vervoersopdrachten uit te voeren.

Evenwel kan dit slechts voor zover enkele voorwaarden voldaan zijn, namelijk: Het cabotagevervoer moet aansluiten op een grensoverschrijdend vervoer naar België;
Na dergelijk grensoverschrijdend vervoer, kunnen er maximum drie cabotagetransporten plaatsvinden;
Deze verschillende cabotagetransporten (maximaal drie) dienen te gebeuren binnen de zeven dagen na het grensoverschrijdend transport.

Of aan deze voorwaarden voldaan is, dient te worden aangetoond aan de hand van de transportdocumenten die aldus te allen tijde in het voertuig aanwezig moeten zijn.

Deze beperkingen gelden niet voor vervoerders met zetel in Nederland of in het Groothertogdom Luxemburg.

Daarentegen moeten de vervoerders met zetel in Roemenië en Bulgarije nog tot 1 december 2012 wachten alvorens in België dergelijk binnenlands vervoer te kunnen uitvoeren.

Inbreuken op deze nieuwe reglementering worden behoorlijk streng gesanctioneerd. Het bedrag van de minnelijke schikking bedraagt reeds 1.800 EUR. Daarenboven kan geoordeeld worden dat er noodzaak is om beslag te leggen op het voertuig in kwestie.

Belangrijker voor de Belgische ondernemer die desgevallend een beroep doet op dergelijk cabotage-vervoerder is dat het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2009 een extra regel toevoegt aan artikel 37, §2 van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de wet.

Dit betekent dat ook de opdrachtgever, de verlader, de vervoerscommissionair of de commissionair-expediteur die de instructie heeft gegeven tot het overtreden van de regels inzake cabotage of die daden heeft gesteld die aanleiding geven tot het overtreden van deze regels, gestraft kunnen worden.

Voor zover u als Belgische (vervoers)ondernemer een beroep doet op een cabotagevervoerder, doet u er aldus goed aan voorafgaand aan het in uw opdracht uitgevoerde transport de nodige controles te verrichten.

Voor verdere vragen dienaangaande kan u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.