Nieuwsbrief 2010/2
UITZONDERLIJK VERVOER

De reglementering voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen zit sinds 1 juli 2010 in een nieuw kleedje. De wijzigingen hebben tot doel een latere informatisering van het systeem te vereenvoudigen.

Elk vervoer waarvan de voertuig wegens de constructie of het ondeelbaar karakter van de lading niet voldoet aan de bepalingen inzake massa en afmetingen uit de Wegcode, moet gedekt zijn door een vergunning.

Er bestaan vier categorieën uitzonderlijk vervoer, elk afhankelijk van het soort voertuig (enkelvoudig of een sleep), van de breedte, hoogte en massa ervan. Voor categorie I moeten de voertuigen aan vijf voorwaarden voldoen, terwijl een voertuig reeds deel uitmaakt van categorie II, III of IV zodra één van de vier criteria voldaan is.

De manier waarop een vergunning kan bekomen worden, is wat aangepast (zie schema 2). Nu worden de termijnen waarbinnen de gemachtigd ambtenaar moet beslissen, specifieker voorgeschreven.

De aanvraag dient daarenboven niet langer vergezeld te worden van een volmacht, een bestelbon of de homologatie van het voertuig.

Deze procedure treedt pas in werking op 1 oktober 2010. Hetzelfde geldt voor de bepalingen omtrent de betaling van de retributie.

De reglementering is nogal ingewikkeld opgesteld zodat men er makkelijk het noorden in kan verliezen.

Met volgende verschillende schematische overzichten hopen wij u meer wegwijs te maken in deze voorschriften.

Voor bijkomende verduidelijking of eenantwoord op al uw vragen, kan u uiteraard steeds bij ons terecht.

We staan u met plezier met juridischeraad en daad bij.


SCHEMA 1: OVERZICHT CATEGORIEËN EN VOORSCHRIFTEN

schema 1


SCHEMA 2: HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN?

schema 1Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.