Nieuwsbrief 2011/2
RETENTIERECHT IN VERVOER

Als uw opdrachtgever u niet betaalt voor het uitvoeren van een transport, kan u beroep doen op uw retentierecht op de goederen van deze opdrachtgever die u in uw bezit hebt. Normaalgezien kan u dit enkel doen voor de vrachtgelden van het vervoer van de goederen die u in uw bezit heeft, en dus niet voor eerdere transporten.

De algemene voorwaarden die vermeld staan op de keerzijde van de CMRvrachtbrief breiden deze mogelijkheid echter uit tot alle openstaande vrachtgelden.

Om alle discussie te vermijden, ware het beter om deze algemene voorwaarden expliciet door de opdrachtgever te laten aanvaarden.

In geval u uw retentierecht op bederfbare goederen uitoefent, kan u uw recht desgevallend veilig stellen door aan de beslagrechter de toelating te vragen om de goederen te verkopen. Op die manier vermijdt u dat u een retentierecht uitoefent op vervallen goederen.


NIEUWE BOETECATALOGUS ADR – VERVOER

Vanaf 14 oktober 2011 is de nieuwe boetecatalogus voor ADR-vervoer van kracht. In vergelijking met de vorige editie zijn er, naast enkele herformuleringen, een 10-tal nieuwe inbreuken bijgekomen waaronder onder andere:
- het ontbreken van de vermelding milieugevaarlijk (50 EUR);
- de onmogelijkheid om een gedrukt exemplaar van de vervoersdocumenten voor te leggen (250 EUR);

- het ontbreken van de identiteitskaart met foto voor elk bemanningslid (50 EUR);
- onvoldoende stuwage van de vracht of van de containter op het voertuig (500 EUR). Net zoals voordien is het boetebedrag geplafonneerd tot 2.500 EUR per transport, wat bij toepassing van de vrijstellingen tot de helft herleid kan worden.


OMZEILING VAN ARTIKEL 29 CMR-VERDRAG MOGELIJK?

Het hof van beroep te Amsterdam heeft recent beslist dat het mogelijk is om via een clausule in de algemene voorwaarden van de vervoerder de onbeperkte aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 29 van het CMR-verdrag te omzeilen.

Wanneer aan de vervoerder grove schuld verweten kan worden, is die normaalgezien op basis van dit artikel, onbeperkt aansprakelijk.

In de zaak waarover het hof van beroep te Amsterdam diende te oordelen hadden de goederen die vervoerd dienden te worden een waarde van 77.000 USD. Evenwel bepaalden de algemene voorwaarden dat goederen met een waarde van meer dan 50.000 USD niet voor vervoer konden worden aanvaard.

Rekening houdend met deze clausule besliste het hof van beroep dat de vervoerder tot geen grotere schadevergoeding gehouden kan zijn dan de maximale waarde van de goederen die ter vervoer konden worden aangeboden, zijnde tot 50.000 USD en dit ondanks de uitdrukkelijke bepaling in het CMR verdrag betreffende de doorbreking van de aansprakelijkheidsbeperking.

Uit economische overwegingen besliste de vervoerder om geen cassatie tegen dit arrest aan te tekenen. Uit economisch oogpunt een begrijpelijke keuze, doch uit juridisch oogpunt een spijtige zaak.

Temeer daar het Engelse court of appeal in een gelijkaardige zaak van dezelfde vervoerder recent oordeelde dat de algemene voorwaarden geen afbreuk konden doen aan de bepalingen van het CMR-Verdrag waardoor de bewuste bepaling geen invloed had op de omvang van de onbeperkte aansprakelijkheid.

Ook de Duitse rechtbanken volgen dit laatste standpunt.

In België diende nog niet over dit punt te worden beslist.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.