Nieuwsbrief 2013/2

NON BIS IN IDEM - OVERLADING

De correctionele rechtbank te Dendermonde heeft, in graad van beroep na vonnis van de politierechtbank, bevestigd dat het non bis in idem-beginsel ook geldt voor de procedures inzake overlading. Dit houdt in dat een strafvervolging onmogelijk wordt nadat de administratieve procedure, voor zover deze kon opgestart worden, doorlopen werd.

Een strafrechtelijke procedure die tóch werd opgestart, dient onontvankelijk te worden verklaard. Het dient herhaald: voor procedures inzake overlading bent u vaak ook in rechtsbijstand verzekerd.


SPIEGELAFSTELPLAATSEN

In Vlaanderen zijn er op heden reeds een 20-tal spiegelafstelplaatsen (SAP). Op deze sites kunnen de spiegels van de vrachtwagens op een correcte manier worden afgesteld. Correct afgestelde spiegels zorgen ervoor dat de dode hoek zo veel als mogelijk geminimaliseerd wordt. Let op: de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het correct afstellen van de spiegels, ligt bij de chauffeur.

Bedrijven die ook een dergelijke SAP wensen in te richten en die menen aan de voorwaarden te voldoen, kunnen hiervoor contact opnemen van de Vlaamse Overheid.


EUROVIGNET

Het hof van cassatie besliste recent dat een voertuig met MTM boven de 12ton maar dat normaalgezien aangewend wordt als werktuig niet onderworpen zijn aan de reglementering inzake het eurovignet.

De voertuigen met MTM boven 12 ton waarvoor wel een eurovignet dient aangeschaft te worden, moeten hoofdzakelijk voor vervoer gebruikt worden.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.