Nieuwsbrief 2014/2

NIEUWE WET GOEDERENVERVOER (deel 2)

Op 1 september 2014 is de nieuwe wet betreffende het vervoer van zaken over de weg in werking getreden.

De wet van 23 mei 2014 is veel uitgebreider – en hier en daar behoorlijk strenger – dan de oude wet van 5 mei 1999 (die bij deze is afgeschaft).

Deze nieuwsbrief is de tweede en laatste aangaande deze wet.

Zo er nog bijkomende vragen zijn, aarzel dan niet om het kantoor te contacteren.

In deze tweede nieuwsbrief wordt dieper ingegaan op de controlemechanismen, de procedure en de sancties.


A) CONTROLEMECHANISMEN

De bevoegde ambtenaren, zowel politiediensten als ambtenaren van de FOD Mobiliteit als van de FOD douane en Accijnzen, hebben een ruimere bevoegdheid gekregen.

Zij konden reeds het staande gehouden voertuig inspecteren en betreden om verdere controles uit te voeren.

Thans kunnen zij ook de bedrijfsgebouwen van de vervoerder, de opdrachtgever of van elke andere bij het vervoer betrokken partij betreden om in deze gebouwen bepaalde controles uit te voeren.

Bij deze controle moet steeds iemand die het genot heeft over het gebouw aanwezig zijn.

Bovendien kunnen deze ambtenaren ook – mits toelating van de onderzoeksrechter – huiszoekingen verrichten in de woonplaats of verblijfplaats van een verdachte.


B) PROCEDURE

Zo er bij vaststelling van een inbreuk geen onmiddellijke inning wordt betaald, zal een proces-verbaal worden opgesteld waarmee ofwel de vervolging begint. Een buitenlandse vervoerder zal in dit geval een consignatie moeten betalen.

In eerste instantie zal het opgestelde proces-verbaal aan de Procureur des konings moeten worden overgemaakt die zal beslissen om al dan niet strafrechtelijk te vervolgen.

Als er geen strafrechtelijke vervolging wordt opgestart, kan de FOD Mobiliteit een administratieve geldboete opleggen. Er wordt geen termijn bepaald binnen dewelke deze administratieve boete moet worden opgelegd.

Enkel wordt bepaald dat de vervoerder na ontvangst van het voornemen van de administratie tot opleggen van een geldboete, 30 dagen de tijd heeft om een verweer te voeren. Na dit vervoer, wordt de administratieve boete opgelegd. Weerom staat hier geen termijn op.

Het beroep tegen de beslissing van de FOD Mobiliteit wordt ingesteld bij de Politierechtbank die in laatste aanleg een oordeel velt. Het beroep moet binnen de 30 dagen aangetekend worden.

Na dit vervoer, wordt de administratieve boete opgelegd. Weerom staat hier geen termijn op.

Het beroep tegen de beslissing van de FOD Mobiliteit wordt ingesteld bij de Politierechtbank die in laatste aanleg een oordeel velt. Het beroep moet binnen de 30 dagen aangetekend worden.


C) SANCTIES VOOR VERVOERDER

INBREUK ADMINI BOETE STRAFR BOETE
- Afgifte , vervanging etc van vergunning;
- Verplichtingen van borg bij afname;
- Meedelen statistische gegevens;
- Vrachtbrief opmaken;
250 EUR – 1.250 EUR 50 EUR – 250 EUR (maal opdeciemen)
- Niet hebben van een vergunning;
- Vervoersmanager;
- Weigeren vergunning bij intrekking terug te sturen;
- Schending info-plicht
2.500 EUR – 250.000 EUR 500 EUR – 50.000 EUR (maal opdeciemen)
- Controle belemmeren 2.500 EUR – 250.000 EUR 1.250 EUR – 50.000 EUR (maal opdeciemen)
- Niet betalen retributie 9 keer de niet betaalde retributie NVT
- Cabotage NVT 500 EUR – 50.000 EUR (maal opdeciemen)
- Bewust verkeerde info geven bij aanvraag vergunning NVT 1.000 EUR – 20.000 EUR (maal opdeciemen)
- Vervalsing vergunning NVT GS 3 maand – 3 jaar Ontzetting uit rechten


D) MEDE-AANSPRAKELIJKHEID

De nieuwe wet bepaalt omstandig in welk geval de verlader (VL), opdrachtgever (OG), de commissionair-vervoerder (CV) en de commissionair-expediteur (CE) ook aansprakelijk gehouden kunnen worden en dit zowel op strafrechtelijk vlak als op administratiefrechtelijk vlak.


INBREUK MEDE AANSPR ADMINI BOETE STRAFR BOETE
Niet nagaan of er een vergunning is - OG
- VC
- CE
2.500 EUR – 250.000 EUR 500 EUR – 50.000 EUR (met opdeciemen)
- VL 250 EUR – 1.250 EUR 50 EUR – 250 EUR (met opdeciemen)
Vrachtbrief niet opgesteld - VL 250 EUR – 1.250 EUR 50 EUR – 250 EUR (met opdeciemen)
Instructief geven tot inbreuk Rij en rust Cabotage Ladingzekerheid - OG
- VL
- VC
- CE
5 keer de strafrechtelijke boete (zonder opdeciemen) Zelfde als de dader volgens toepasselijke wetgeving
Ongeoorloofde lage prijs - VL
- OG
- VC
- VE
- 2.500 EUR – 250.000 EUR 500 EUR – 50.000 EUR (met opdeciemen)Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.